Algemene voorwaarden

 1. Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, tot stand gekomen overeenkomsten en-/of opdrachten door Flexilight Nederland, met kopers aangegaan. In deze voorwaarden wordt onder levering verstaan; de levering van goederen en-/of het verrichten van diensten. Eventueel door de koper gehanteerde leverings-, verkoop-, dan wel inkoopvoorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd door Flexilight Nederland.

Een opdrachtgever die eenmaal op onderhavige voorwaarden van de verkoper heeft gekocht wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling-, schriftelijk-, telefonisch-, fax-, E-mail of op andere wijzen opgegeven orders, stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of betreffende order schriftelijk is bevestigd.

 1. Aanbiedingen

Alle door ons verstrekte offertes, prijzen en condities, in welke vorm dan ook, gelden steeds als geheel vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, kleuren, maten en gewichtsopgaven en alle andere gegevens in drukwerken of andere uitingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Iedere aansprakelijkheid als gevolg van fouten of afwijkingen is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle afbeeldingen, tekeningen, teksten enz. blijven ons eigendom en mogen voor welk ander doel dan ook, niet aan derden ter inzage worden verstrekt. Zij dienen voorts op eerste vordering onmiddellijk aan ons te worden teruggezonden. Wij behouden ons het recht voor om een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren. Aanbiedingen of afspraken van vertegenwoordigers of andere personeelsleden binden ons eerst na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegde persoon. Toezendingen van aanbiedingen, catalogi en-/of prijslijsten verplicht ons niet tot levering.

 1. Opdrachten

Alle aan ons verstrekte opdrachten zijn slechts dan bindend voor ons, wanneer deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Het staat ons vrij opdrachten in gedeelten uit te voeren en deelleveringen afzonderlijk te factureren. Bij bestelling van zaken, welke speciaal aangemaakt, bedrukt of op andere wijze van kenteken, naam, decor of anderszins moeten worden voorzien, is de koper verplicht een eventuele meer- of minder levering van 5% van de bestelde hoeveelheid te accepteren. Stempels, matrijzen, vormen, gravures enz. blijven te allen tijde eigendom van de desbetreffende fabrikant, zulks ongeacht het feit dat de doorberekende kosten van aanmaak door de kopers zijn betaald. Flexilight Nederland hanteert een minimum orderbedrag van netto 100,00 EURO. Bij een lager orderbedrag is het Flexilight Nederland vrij om eventuele administratieve kosten in rekening te brengen per order. Het staat Flexilight Nederland vrij om bestellingen die door de kopende partij zijn gedaan en langer dan 4 weken in order staan; de eerstvolgende 4 weken niet in magazijn voorradig zullen zijn, te laten vervallen zonder opgave van reden.

 1. Prijzen

Voor de door ons opgegeven prijzen geldt dat deze altijd exclusief BTW zijn. Met het verschijnen van nieuwe prijslijsten en/of het wijzigen van de prijzen op de website, komen alle voorgaande prijzen onmiddellijk te vervallen. Prijzen kunnen door ons tussentijds gewijzigd worden. Prijsopgaven worden steeds gedaan op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich vervolgens prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en-/of accijnzen, onevenredige stijging van valutakoersen of grondstoffen, dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen, dan wel blijvend te veranderen. Kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht bij volgende transacties. Voor huidige en toekomstige wetswijzigingen, (bijvoorbeeld verwijderingsbijdragen, een verpakkingsconvenant etc.) die betrekking hebben op het door ons gevoerde assortiment en van toepassing zijn op het land van levering, behouden wij ons het recht voor betreffende opslagen per direct uit te voeren en aan de koper door te belasten, zonder voorafgaande publicatie of mededeling en kunnen geen grond opleveren voor reclamaties.

 1. Annuleren en wijzigen

Bij annulering van een aan ons verstrekte opdracht, later dan 5 dagen na indienen en bevestiging van de order, staat het Flexilight Nederland vrij om gemaakte kosten die betrekking hebben op die opdracht, bij de opdrachtgever in rekening te brengen, met dien verstande, dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is om annuleringskosten, van minimaal 10% van de hoofdsom, aan ons te voldoen, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk door ons zijn gemaakt. Niet van toepassing als Flexilight Nederland artikelen binnen gestelde levertermijn van 4 weken kan leveren. Op het bepaalde voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving, zo mede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade. Voor een annulering is onze toestemming vereist. Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging onzerzijds geacht door ons te worden aanvaard.

 1. Levering en verzending

1. Levering vindt plaats op het moment dat de goederen ons magazijn of dat van onze leverancier verlaten.

2. De opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn en worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Wij hebben het recht de wijze van verzending naar ons inzicht te regelen, voor zover de opdrachtgever geen nadere aanwijzing daaromtrent geeft.

4. Een transportverzekering wordt door ons alleen afgesloten na uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. De koper dient de verpakking van de aan hem aangeboden goederen bij ontvangst te controleren en bij waarnemende schade zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden.

 1. Verlies, vernietiging, schade tijdens transport

1. Het risico van verlies, vernietiging en-/of schade aan de goederen gaat over op de koper op het moment van levering.

2. Verkoper neemt het risico van breuk van glas, porselein, aardewerk en andere transportschade op zich indien koper dit binnen de in artikel 9 genoemde periode meldt met een maximum van 50% van de koopprijs.

3. Schade met een nettowaarde lager dan 50,00 EURO en waarvan Flexilight Nederland aangeeft dat dit gegrond is, wordt immer verrekend met de eerstvolgende factuur naar de kopende partij ovv factuurnummer en/ of de kapot ontvangen artikelen worden meegestuurd met de eerst mogelijke levering aan koper.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de zaken gaat van ons over op de koper, eerst nadat de koper de koopprijs en al het vorige, dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan ons is verschuldigd, heeft voldaan. Bij ontvangst van de goederen wordt derhalve eigendomsvoorbehoud overeengekomen. Koper is niet gerechtigd op zaken, die krachtens dit artikel ons eigendom zijn, aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woord te verschaffen; koper mag het eigendom van deze zaken niet overdragen. Bij schending van deze verplichtingen, alsmede bij niet tijdige betalingen en-/of in de onderstaande situaties, zijn wij gerechtigd de zaken eigenmachtig terug te nemen, waar deze zich ook bevinden; koper is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen. Hetgeen koper aan ons verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van: handelen van koper in strijd met het bovenstaande, surséance van betaling of faillissement van koper dan wel aanvraag daartoe, gehele of gedeeltelijke stakingen of overdracht van de onderneming.

 1. Reclamatie en retourzendingen

Reclamatie ter zake van gebreken dienen uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst datum van de goederen schriftelijk door ons te zijn ontvangen. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 2 dagen na ontvangst daarvan op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden. Door ons geleverde zaken worden slechts teruggenomen, binnen gemelde periode, indien deze na voorafgaand overleg met ons in goede staat onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking franco in ons magazijn te Ouderkerk aan den IJssel worden afgeleverd. Nimmer van toepassing op artikelen die op maat besteld en geleverd zijn waaronder bijvoorbeeld logobedrukkingsartikelen. De waarde van de terug geleverde zaken wordt, onder aftrek van 15% restockingsfee met de opdrachtgever verrekend. Retourzendingen worden slechts door ons aanvaard, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring en dient immer onder vermelding van het ordernummer verstuurd te worden. Retourzendingen waarover niet vooraf met ons schriftelijke overeenstemming is bereikt, worden niet aanvaard. Reclamaties terzake van facturen dienen binnen 5 dagen na verzending daarvan schriftelijk bij ons te worden gemeld. Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d., welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclamatie. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

 1. Aansprakelijkheidsbeperking en garantie

Alleen de door ons geleverde zaken, welke tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, komen, naar onze keuze, voor herstel, vervanging of restitutie in aanmerking waarvan koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het rechtstreeks gevolg zijn van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor wij rechtens aansprakelijk zijn, indien er voor zover fouten en-/of gebreken onder normale omstandigheden, met normale deskundigheid, en bij normale oplettendheid, en vakkennis voorkomen hadden kunnen worden. Iedere verdere aansprakelijkheid terzake tekortkomingen of gebreken is uitdrukkelijk uitgesloten. Aansluitend op het vorige artikel, sluiten wij uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor gevolg- c.q. bedrijfsschade uit. De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten en eventuele schade welke door ons zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen, door derden op ons met betrekking tot voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Wij worden eigenaar van de te vervangen zaken. Wij garanderen de koper, de deugdelijkheid van de door ons geleverde producten, voor de door ons aangegeven of uit de overeenkomst blijkende toepassing, met dien verstande dat wij bij gebleken ondeugdelijkheid te onzer keuze zorgen voor kosteloze vervanging dan wel restitutie van de koopprijs indien deze niet verwerkt zijn.

Deze garantie geldt niet indien:

1) Zolang de koper jegens ons in gebreke is.

2) De zaken aan abnormale omstandigheden zoals vervuiling zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig, of in strijd met de gebruiksaanwijzing zijn behandeld.

3) De goederen langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.

4) Wij niet binnen 5 dagen na ontdekking van de gebreken, in de gelegenheid zijn gesteld dit te onderzoeken.

5) Na de aflevering 6 maanden verlopen zijn.

6) Door ons geen overeenkomstige garantie van onze toeleveranciers of fabrikanten voor de desbetreffende constructie of materialen is verkregen. Behoudens de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade aan de koper of enige derde aangericht, ook niet in het geval van grove opzet of schuld van ons personeel of van door ons ingeschakelde derden. De koper is gehouden ons ter zake van alle vorderingen en daarmee verband houdende financiële gevolgen, te vrijwaren, voor zover deze voortkomen uit de wijze waarop de koper de met ons gesloten overeenkomst heeft uitgevoerd.

 1. Betalingscondities

Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen dient betaling te geschieden, zonder enige korting of verrekening conform afspraak. In geval afspraak doorlopende incasso geldt bij stornering, na een tweede constatering, dat er administratieve kosten in rekening gebracht worden a 50,00 EURO. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het verkoper vrij levering op te schorten totdat alle openstaande facturen voldaan zijn, zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de wederpartij gehouden tot vergoeding van het rentetarief van de Europese Centrale Bank plus 5%, over het bedrag van de overschrijding, voor de duur van het verzuim. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag inclusief de eventueel verschuldigde rente, een en ander met een minimum van 350,- euro. De opdrachtgever dient de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te voldoen, dus ook indien deze boven het door het betreffende Gerecht gehanteerde liquidatietarief uitkomen. De opdrachtgever dient derhalve de rekening van de advocaat, de procureur en de deurwaarder te voldoen, alsmede alle mogelijke andere gerechtelijke kosten. Het is de wederpartij niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen van verkoper uit anderen hoofde dan deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de wederpartij terzake van deze overeenkomst is verschuldigd. Wij behouden ons het recht voor om afnemers die herhaaldelijk onze betalingstermijnen overschrijden eventueel onder vooruitbetaling te leveren. Koper is niet gerechtigd betalingen op te schorten wegens beweerdelijk ondeugdelijke leveringen. Bank- en/of Girokosten: Alle (tele) bank – en/of girokosten welke door de betaling per (tele) bank en/of giro veroorzaakt worden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien eerst na betaling van de hoofdsom blijkt dat deze extra kosten zijn ontstaan, dan worden deze alsnog in rekening gebracht en is de opdrachtgever gehouden deze kosten te voldoen.

 1. Geschillen en toepasselijk recht

Op de overeenkomst, de offerte en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen ons en de koper is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen ons en de koper mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gouda, tenzij er door ons de voorkeur aan wordt gegeven het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.